លក្ខណៈពិសេស

PACE-RIកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ដើម្បីជួយចាក់ថ្នាំបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុក Rhode Island កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​កត់​សម្គាល់! នេះ។ Woonsocket ការហៅតាមជាមួយ PACE គិលានុបដ្ឋាយិកា Lucy Rego នៅពេលនាងបានជួយមួយ។ Woonsocket អ្នកស្រុកទទួលថ្នាំបង្ការ។ អ្នកអាចរកឃើញរឿងទាំងមូល នៅ​ទីនេះ.