លក្ខណៈពិសេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍វីដេអូ

PACE-RI កំពុងចាប់ដៃគូជាមួយឱសថស្ថានក្នុងស្រុក Green Line Apothecary ដើម្បីផ្តល់វេជ្ជបញ្ជាទៅ PACE អ្នកចូលរួមនៅភាគខាងត្បូង Rhode Island។ ដូច PACE ផ្លាស់ទីពីរបស់យើង។ Providence ទីតាំងនៃអគារថ្មីរបស់យើងនៅបូព៌ា Providence, បុគ្គលិកបន្ទាត់បៃតងគឺនៅលើដៃដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ផុយស្រួយទៅមជ្ឈមណ្ឌលថ្ងៃថ្មី។