* ប្រសិនបើអ្នកផ្សេងទៀតសូមដាក់កន្លែងដែលអ្នកបានឮពីពួកយើងនៅទីនេះ។