សូមស្វាគមន៍មកកាន់ PACE-RI កម្រងសំណួរអំពីសិទ្ធិ។ ចុច "បន្ទាប់" ដើម្បីចាប់ផ្តើម។