របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

កាលពីឆ្នាំមុនគឺពោរពេញទៅដោយព័ត៌មានធំសម្រាប់ PACE-RI. អង្គការនេះបានផ្លាស់ទៅទីស្នាក់ការកណ្តាលថ្មីនៅបូព៌ា Providence និងការពង្រីកសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលថ្ងៃ Aquidneck កោះ។ ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន និងជំរុញការច្នៃប្រឌិត PACE-RI បានបន្តសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពថែទាំសុខភាព។

ពិនិត្យចេញ 2021 PACE-RI របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់រឿងទាំងអស់នោះ និងច្រើនទៀត។