ជួយមនុស្សចាស់ជរាយកឈ្នះភាពឯកោក្នុងរដូវរងា

ក្នុងរដូវរងារដ៏យូរ, Rhode Island អ្នក​ស្រុក​ជា​ញឹក​ញាប់​នៅ​ដាច់​ដោយ​ឡែក រួម​ទាំង​មនុស្ស​ចាស់។ ជាមួយនឹងពេលព្រឹកដ៏ត្រជាក់ និងថ្ងៃដ៏ខ្លីធ្វើឱ្យមនុស្សចាស់នៅផ្ទះ និងការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺកូវីដ-១៩ ការរក្សាក្រុមគ្រួសារដែលនៅឆ្ងាយ រដូវរងានេះពិតជាលំបាកជាពិសេស។ កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សចាស់ក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងផ្សេងៗទៀត…