នេះ​គឺជា PACE-RI របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០។ សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយធ្វើឱ្យគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យ។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេស PACE បុគ្គលិក សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអ្នកចូលរួម ក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយដ៏សប្បុរសរបស់យើង។